Notulen ALV

Dinsdagavond 17 september vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in het clubhuis van HC Eersel.

Notulen; Algemene Leden Vergadering

HC Eersel

17 september 2019, 20:00

22 bezoekers hebben zich aangemeld en ook getekend voor de aanwezigheid.

Voorzitter Ralf Bogaerts opent de vergadering om 20:13 waarbij hij iedereen welkom heet, kort terugblikt op het jaar 2018/2019 en vooruitblikt op 2019/2020. Hierbij betrekt Ralf het beleidsplan van HC Eersel: positief in beweging!

 Ledenadministratie/Ralf Bogaerts (voorzitter):

 • Het aantal hockeyende meiden blijft constant met een kleine toename in het seizoen 2019/2020. Op dit moment telt de hockeyschool 20 jeugdspelers.
 • Er zijn veel jongens gestopt het afgelopen jaar. Van de drie jongensteams die er waren is er op dit moment nog maar één team over. De redenen hiervoor zijn een te groot leeftijdsverschil en het kunnen hockeyen bij andere verenigingen in hun eigen leeftijdsklasse. De KNHB herkent dit probleem. Het is een trend die je ook ziet bij andere clubs. Vele verenigingen hebben veel hockeyers die er mee stoppen en de aanwas is er bijna niet.  
 •  Bij de Jongens A zijn er uiteindelijk 10 jongens geweest die de club niet heeft weten te behouden. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met omliggende clubs, zoals DVS, HOD en Basko. Deze gesprekken hadden als doel om te onderzoeken of het mogelijk was om één geheel Jongens A-team te vormen. Uiteindelijk hebben spelers van Basko besloten in Veldhoven te willen blijven en niet deel uit te willen maken van dit nieuwe HC Eersel Jongens-A team. In de toekomst zullen er gesprekken met de KNHB en met omliggende verenigingen plaatsvinden om te kijken hoe we de hockeysport voor jongens kunnen blijven stimuleren in de gehele Kempen. 

 Er is een nieuwe verantwoordelijke voor de ledenadministratie: Lian Peeters.

 Financiën/ Johan Kuipers (penningmeester)

 HC Eersel heeft een negatief resultaat genoteerd in het afgelopen jaar, welke lager uitgevallen is dan begroot. Redenen hiervoor waren de hoger uitgevallen huur voor de zaalaccommodaties, een hoog gas-verbruik en duurder uitgevallen inkopen in de kantine. Het bestuur heeft inmiddels maatregelen genomen om de inkomsten meer in lijn te brengen met de uitgaven. 

 Per 1 januari is er alleen nog de mogelijkheid om in het clubhuis te pinnen. Dit is zowel eenvoudiger als veiliger omdat men nu niet meer met kas over straat hoeft. Het “alleen-pinnen” heeft bij andere verenigingen al geleid tot een hogere omzet. De omzet van HC Eersel is gegroeid van €6.300 (voorjaar 2018) – naar €7.000 (voorjaar 2019). Penningmeester Johan merkt verder op dat HC Eersel een financieel kerngezonde club is. 

 Kascommissie, door Hans Peters (woordvoerder) en Marcel van Geel.

 Hans Peters complimenteert Johan met zijn werk voor wat betreft de structuur en duurzaamheid, de zuiverheid van de balans en de wijze waarop Johan automatische incasso heeft opgezet. Hans Peters bemerkt een lichte afname in het eigen vermogen en doet namens de kascommissie de volgende aanbevelingen:

 • De kantine als belangrijke inkomstenbron dient financieel gezien in de gaten te worden gehouden. Wellicht moeten de marges vergroot worden. Momenteel is er een betaalde kracht die de kantine goed regelt. Hans Peters adviseert het bestuur te kijken naar de prijsstelling van andere verenigingen of in gesprek te gaan met andere leveranciers. 
 • Jan Tops heeft uitstekend werk verricht voor wat betreft de sponsoring van HC Eersel, maar nu Jan vertrokken is, dient HC Eersel de focus extra op sponsoring te houden. 
 • De huidige reservering is goed bevonden voor de toekomst van de hockeyclub. De club zal wellicht profijt hebben van een meerjarige onderhoudsbegroting ook voor het vernieuwen van de hockeyvelden in de toekomst.

 De penningmeester wordt gecomplimenteerd over zijn gevoerde administratie en is hiermee gedechargeerd. Dit wordt met applaus bekrachtigd door de deelnemers aan de ALV.

 Begroting

 Sponsorinkomsten zijn door VDL voor dit huidige seizoen omgezet in de levering van SmartGoals in plaats van een financiële bijdrage. Er is een reservering gemaakt voor de nieuwe velden in de toekomst, het onderhoud van de huidige velden en het vernieuwen van het interieur in het clubhuis. HC Eersel is op zoek naar verschillende vrijwilligers voor: vernieuwen interieur clubhuis, kascommissie, secretaris. De ALV geeft een akkoord op de voorgestelde reservering.

 De verhoging van de contributie van 7% is met een meerderheid van de stemmen aangenomen (21 voor en 1 tegen). 

 Sponsoring/ Jan Tops (sponsorcommissie/secretaris)

De afgelopen twee jaar heeft HC Eersel op het gebied van sponsoring enorme stappen gezet:

 • van zeer lage inkomsten uit sponsoring naar een structurele bijdrage van €15.000 per jaar.
 • het opstellen van een sponsor-beleidsplan,
 • het aantrekken van een nieuwe kledingsponsor
 • het opstellen van nieuwe contracten.

 Dit moet een constante vorm van aandacht houden en het zou zonde (jammer) zijn als dat verloren gaat. Jan stopt namelijk per dit seizoen. HC Eersel is hierdoor op zoek naar een opvolger.  

Technische Commissie / Bas van Berchum

De technische commissie werkt nauw samen met de KNHB, het bestuur, en het wedstrijdsecretariaat. en via de coördinatoren  met de coaches en trainers.

Teamevaluaties en indelingen:

Er vinden 2x per jaar evaluaties plaats met de teams. Hieruit volgt goede input van de coaches en trainers, waarbij wordt gestreefd naar een objectieve teamindeling en het vinden van een geschikt team voor elke speler. Het gehanteerde SpelerVolgSysteem geeft daarbij een goede leidraad. In de toekomst is de TC dan ook van plan door te gaan met de huidige werkwijze. 

 TC wil verder het volgende realiseren of verder ontwikkelen:

 TRAINERS

Afgelopen jaar 

begeleiding beginnende trainers:

 • -Start-up workshops
 • KNHB basiscursus
 • Observeren trainingen door ervaren trainers

 Acties voor 2019/2020:

 • Basiscursus intern
 • HT2 voor elftallen
 • Introductie Appservice voor de trainers van de jeugd:

o Duizenden trainingsoefeningen

o A t/m F/hockeyschool

o Veld en zaal

 COACHES:

Afgelopen jaar:

 • Coach de coach(begeleiding beginnende coaches, basiscursus “coaching”)

Acties voor 2019/2020

 • Workshop voor het analyseren van wedstrijden

 Zaal /Marinda Peeters (zaalhockey)

 Marinda benoemt het probleem van de zaalcapaciteit in Eersel en omstreken. Er is te weinig trainingscapaciteit in de kraanvogel en er zal dan ook moeten uitgeweken worden naar andere zalen. Ook dit jaar zal HC Eersel weer met veel teams meedoen aan de zaalcompetitie. 

 Overig

 Vanuit de leden wordt er erg positief gereageerd op de komst van Hilde als barcoördinator. Ook wordt de materiaalcommissie gecomplimenteerd met het materiaalbeleid.

 Ralf sluit de vergadering af de opmerking dat de club naarstig op zoek is naar vrijwilligers voor de volgende functies / werkzaamheden: 

 • Sponsoring
 • Werkgroep werving leden
 • Werkgroep clubhuis
 • Hulp bij renovatie toiletten
 • Hulp bij realisatie geluidsinstallatie

Ralf bedankt de aanwezige leden. Jan en Sietske treden af als bestuursleden. Jan bedankt de voorzitter voor al zijn inzet en Sietske beaamt dit van harte. Max is toegetreden tot het bestuur. Deze bestuurswissel is aangenomen door de leden tijdens de ALV.

 

Clubnieuws overzicht